Regulamin sklepu internetowego www.trefl.com

obowiązujący od 14.03.2024


 

Z dniem 14.03.2024 roku zmianie ulegają niektóre zapisy Regulaminu sklepu internetowego www.trefl.com.

Poniżej znajduje się jednolity tekst Regulaminu sklepu internetowego www.trefl.com:

Sklep internetowy, działający pod adresem www.trefl.com, prowadzony jest przez TREFL Spółka Akcyjna z siedzibą w 81-155 Gdynia, ul. Kontenerowa 25 wpisaną jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000036560, NIP 585-13-57-118, REGON 191928047,
z kapitałem zakładowym w wysokości 25.812.800 zł, wpłaconym w całości.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej: sklep@trefl.com
• nr telefonu: (58) 66 67 220
• adresu do korespondencji: ul. Kontenerowa 25, 81-155 Gdynia.

 

Słowniczek pojęć użytych w Regulaminie:

 1. Sprzedający – Trefl S.A., prowadzący sprzedaż detaliczną towarów oferowanych
  za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem trefl.com;
 2. Kupujący – podmiot dokonującego zakupu towaru za pośrednictwem sklepu internetowego www.trefl.com. Kupującym może być przy tym zarówno pełnoletnia osoba fizyczna, występująca
  w charakterze konsumenta, zgodnie z treścią art. 22(1) Kodeksu cywilnego jak również przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.);
 3. Konsument – osoba w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonująca
  z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
  lub zawodową jak również Kupujący będący osobą fizyczną zawierającą umowę za pośrednictwem sklepu internetowego www.trefl.com bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą Kupującego, w sytuacji, gdy taka umowa nie posiada dla tego Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Kupującego działalności gospodarczej udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 4. Produkt – artykuł oferowany przez Trefl S.A do detalicznej sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego trefl.com;
 5. Termin dostarczenia towaru – czas realizacji zamówienia + czas dostawy;
 6. Dowód zakupu – faktura VAT wystawiona przez Sprzedającego i przesłana Kupującemu na adres mailowy wskazany podczas składania zamówienia, potwierdzająca dokonanie zakupu, jak również każdy inny dokument w tym dowód zapłaty uprawdopodobniający zakup towaru w sklepie internetowym trefl.com;
 7. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 8. Produkt outlet – to produkty w szczególności pochodzące z końcówek kolekcji, wyprzedaży, po ekspozycyjne;
 9. Strona główna serwisu - pierwsza strona przeglądarki internetowej wczytywana w momencie włączenia strony trefl.com;
 10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.);
 13. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.).

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z sklepu internetowego Trefl S.A., informację
  o produktach, warunki składania i realizacji zamówień, formy płatności, warunki dostawy zamówionego towaru, odstąpienia od umowy, zwrotu płatności, warunki reklamacji oraz gwarancji.
 2. Warunkiem zamówienia produktu i przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest przekazanie Sprzedającemu danych niezbędnych do procedowania zamówienia oraz akceptacja Regulaminu.
 3. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie sklepu internetowego trefl.com.
 4. Przed dokonaniem zamówienia lub zakupu produktów oferowanych w sklepie internetowym www.trefl.com, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. Zamówienia w sklepie internetowym www.trefl.com są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Informacje dostępne na stronie sklepu internetowego obowiązują wyłącznie na terenie Polski.

§ 2. Informacje o produktach i promocjach

 1. Informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego w sklepie internetowym www.trefl.com są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.trefl.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podawanymi w polskich złotych (PLN).
 4. W ramach sklepu internetowego www.trefl.com można zakupić Produkt z końcówek serii. Produkty takie są wyraźnie oznaczone i dostępne są w ramach osobnej grupy produktów.
 5. Orientacyjna dostępność danego produktu w sklepie internetowym www.trefl.com jest wskazana przy opisie danego produktu. W wyjątkowych sytuacjach w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Kupujących może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
 6. Na stronie głównej sklepu internetowego www.trefl.com mogą być zawarte informacje o promocjach.
 7. Promocje w sklepie internetowym www.trefl.com nie łączą się.
 8. Promocje w sklepie internetowym www.trefl.com w zależności od kampanii marketingowej mogą obowiązywać przez określony czas, do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją lub do odwołania.
 9. Za zapis do newslettera przysługuje jednorazowy kod zniżkowy w wysokości 10 % przy zakupie realizowanym w sklepie internetowym www.trefl.com, z wyłączeniem produktów z kategorii outlet oraz będących w promocji.
 10. W dniu urodzin zarejestrowanego Kupującego przysługuje mu kod zniżkowy w wysokości 10% ważny przez tydzień od podanej daty urodzin.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, a także do przeprowadzania i odwołania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Regulaminem. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 12. W sklepie internetowym www.trefl.com przy opisach części produktów dostępne są do pobrania instrukcje użytkowania.
 13. Wszystkie zamieszczone instrukcje użytkowania chronione są prawami autorskimi. Zabronione jest ich kopiowanie i rozpowszechnianie w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz § 12 Regulaminu.

§ 3. Rejestracja i zasady korzystania

 1. Usługi świadczone w oparciu o niniejszy Regulamin sklepu internetowego www.trefl.com świadczone są drogą elektroniczną, za pomocą sieci Internet. W celu prawidłowego korzystania z usług Kupujący powinien spełnić minimalne wymagania techniczne, którymi są:
 2. posiadanie urządzeń zapewniających dostęp do sieci Internet,
 3. posiadanie internetowego konta pocztowego (e-mail),
 4. posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej Google Chrom, Mozilla Firefox, Safari, Explorer, Microsoft Edge zapewniającej prawidłowe wyświetlanie stron internetowych sklepu.
 5. W celu rejestracji w sklepie internetowym www.trefl.com należy wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane obowiązkowe: adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko, hasło oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
 6. Rejestracja i podanie danych obowiązkowych jest dobrowolne.
 7. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego administrator sklepu internetowego www.trefl.com przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji na wskazany adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania wiadomości proces rejestracji został pomyślnie zakończony.
 8. Dokonanie rejestracji w sklepie internetowym www.trefl.com jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi elektronicznej przez Kupującego z Trefl S.A. polegającej na prowadzeniu konta zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.
 9. Rejestracja w sklepie internetowym www.trefl.com jest nieodpłatna.
 10. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym www.trefl.com każdorazowe logowanie odbywa się przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej oraz hasła podanego w procesie rejestracji.
 11. Kupujący po zalogowaniu się ma dostęp do:
  • wprowadzania, edytowania i usuwania swoich danych,
  • tworzenia listy ulubionych produktów,
  • podglądu historii zamówień,
  • zamówienia newslettera bądź rezygnacji z newslettera,
  • dedykowanego sposobu składania reklamacji produktów zakupionych w sklepie internetowym trefl.com.
 12. Usunięcie konta jest możliwe po wysłaniu wiadomości e-mail z prośbą o usunięcie na adres sklep@trefl.com. Usunięcie przez Kupującego konta w sklepie internetowym www.trefl.com oznacza rozwiązanie umowy świadczenia usługi elektronicznej co jest jednoznaczne|
  z zakończeniem prowadzenia konta Kupującego przez Sprzedającego oraz utratą dostępu do danych w nim zawartych.
 13. Administrator sklepu internetowego www.trefl.com ma prawo do zablokowania konta Kupującego w przypadku naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich
  (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich, zasad współżycia społecznego lub postanowień niniejszego Regulaminu, po wcześniejszym powiadomieniu Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej o nieprzestrzeganiu obowiązujących zasad.
 14. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w sklepie internetowym www.trefl.com w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Kupujący jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w sklepie internetowym www.trefl.com, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Kupującego.
 15. Kupujący ma możliwość dokonania zakupu w sklepie internetowym www.trefl.com jako gość, to jest bez rejestracji. W takim przypadku Kupujący przekazuje Sprzedającemu niezbędne dane do jednorazowego złożenia zamówienia.
 16. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności sklepu internetowego i dystrybucji jego produktów z powodu prac administracyjno-konserwacyjnych.
 17. Kupujący zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie głównej sklepu internetowego www.trefl.com wiadomości o pracach administracyjno-konserwacyjnych na 3 (trzy) dni przed planowanymi pracami.

§ 4. Warunki składania i realizacji zamówienia

 1. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę www.trefl.com. Kupujący dokonuje zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego www.trefl.com, zaznaczając i dodając do Koszyka wybrane produkty, a następnie w przypadku chęci założenia konta w sklepie internetowym www.trefl.com wypełniając formularz rejestracyjny, logując się na istniejące już konto bądź dokonując kupna bez rejestracji jako gość. Zamieszczając wszelkie dane na formularzu przez Kupującego oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi. Dane osobowe wskazane w formularzu są wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie dla celów związanych z realizacją złożonego przez Kupującego zamówienia i podlegają ochronie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
 3. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Płatność za zamówienie następuje za pomocą platformy Blue Media lub PayPal, o ile Kupujący nie wybrał opcji płatności za pobraniem.
  Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedający generuje wiadomość e – mail na podany
  w zamówieniu adres poczty elektronicznej, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia, informacje o produkcie oraz dane Sprzedającego.  Sprzedający potwierdzi przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie maila z tytułem „Realizacja zamówienia”. Kupującemu zostanie również przesłana na adres e-mail wskazany w koncie Kupującego lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji faktura elektroniczna. Powyższe stanowi potwierdzenie zawarcia umowy utrwalone na trwałym nośniku w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na co Konsument niniejszym wyraża zgodę.
 4. Brak potwierdzenia zamówienia przez Kupującego bądź niedokonanie zapłaty na rzecz Sprzedającego, za wyjątkiem wybrania opcji płatności za pobraniem, w terminie 5 dni od daty złożenia zamówienia skutkować będzie anulowaniem złożonego zamówienia.
 5. Wysłanie maila z tytułem „Realizacja zamówienia” przez Sprzedającego jest jednoznaczne
  z oświadczeniem o przyjęciu oferty Kupującego, o której mowa w art. 71 kodeksu cywilnego.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Kupujący zostanie poinformowany
  o powyższym fakcie niezwłocznie, jednak w okresie nie dłuższym niż trzy dni robocze liczone od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia przez Kupującego. Zawiadomienie zostanie przesłane na wskazany przez Kupującego w formularzu Zamówienia adres e – mail. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane, a zapłata za towar nastąpi poprzez system Blue Media lub Paypal zwrot należności na rzecz Kupującego odbędzie się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa oraz z § 8 Regulaminu.
 7. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do chwili otrzymania e-maila zatytułowanego  „Realizacja zamówienia”. Wprowadzenie zmian lub anulowanie zamówienia jest możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem wskazanym we wstępie Regulaminu.

§ 5.Formy płatności

 1. Sklep internetowy www.trefl.com akceptuje następujące formy płatności:
 2. płatność za pobraniem – Kupujący płaci za zamówiony towar w chwili jego dostarczenia w sposób wybrany przez Kupującego. Dostawca pobiera od Kupującego kwotę równą wartości zamówionego produktu.
 3. płatność za pośrednictwem systemu Blue Media – Kupujący dokonuje płatności przelewem lub kartą kredytową – realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu dokonania płatności przez portal Blue Media. Właścicielem Systemu e-Płatności jest Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, adres: 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości
  2 000 000,00 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185, REGON: 191781561, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013.
 4. płatność za pośrednictwem systemu PayPal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-113 Warszawa, przy ul. Emilii Plater 53, KRS: 0000289372, NIP: 5252406419, REGON: 141108225.
 5. Regulaminy systemów za pośrednictwem których dokonywane są płatności na rzecz Sprzedającego dostępne są na stronach internetowych operatorów płatności, tj. Blue Media - https://bluemedia.pl/storage/app/media/files/regulamin-systemu-platnosci-bluecash.pdf oraz Pay Pal https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full#make-payment
 6. Kupujący nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.
 7. Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedającego faktur w formie elektronicznej na podany przez Kupującego adres mailowy. Jednocześnie Kupujący oświadcza, że będzie odbierał faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.
 8. Wybierając opcję płatności za pobraniem maksymalna wartość produktów ze sklepu internetowego www.trefl.com nie może przekroczyć 6000 zł.

§ 6. Warunki dostawy zamówionego towaru

 1. Produkty zakupione w sklepie internetowym www.trefl.com dostarczane są tylko na terenie Polski. Kupujący może wybrać sposób dostawy spośród następujących opcji:
 2. za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS,
 3. za pośrednictwem Paczkomatów In Post,
 4. osobiście przez pracowników Trefl S.A. w Punkcie Odbioru zlokalizowanym w Dziale Logistyki przy ul. Kontenerowej 25, 81-155 Gdynia – opcja dostępna jedynie dla pracowników Trefl S.A.
 5. Łączny termin dostarczenia produktu wynosi od 2 do 5 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu uznania na rachunku bankowym Sprzedającego, z wyłączeniem sytuacji wybrania opcji płatności za pobraniem przez Kupującego. Powyższy zapis nie dotyczy okresów, w których przeprowadzane są prace administracyjno-konserwacyjne.
 6. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawie lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
 7. W sytuacji, kiedy występują różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów składających się na jedno zamówienie, Kupujący zostanie poinformowany o możliwości podjęcia decyzji o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku ust. 2 niniejszego paragrafu nie ma zastosowania, zaś termin dostarczenia produktu może ulec wydłużeniu.

§ 7. Szczególne warunki dotyczące Fotopuzzli

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do procesu zamawiania i realizacji Fotopuzzli.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu.
 3. W celu zakupu Fotopuzzli Kupujący wybiera odpowiednią ofertę dotyczącą Fotopuzzli w Sklepie internetowym na stronie Sklepu internetowego, w szczególności poprzez wybór specyfikacji Fotopuzzli. Po wybraniu ikony „konfiguruj” Kupujący zostanie przeniesiony do kreatora obrazów, w którym może wgrać i skonfigurować wybrane przez siebie Zdjęcie.
 4. Kupujący zamawiając Fotopuzzle jest obowiązany do spełnienia następujących wymogów dotyczących Zdjęcia:
  • do Fotopuzzli 100 elementów: 410 x 275 mm (1550 x 1040 px),
  • do Fotopuzzli 500 elementów: 480 x 340 mm (1815 x 1285 px),
  • do Fotopuzzli 1000 elementów: 680 x 480 mm (2570 x 1815 px).
  • do Fotopuzzli ramkowych 15 elementów: 330 x 230mm (1247 x 870 px).
  • do Fotopuzzli ramkowych 25 nieregularnych elementów: 367 x 287 mm (1387 x 1085 px).
  • Rozdzielność: minimum 150 dpi;
  • Akceptowane formaty pliku: tiff, jfif, bmp, gif, svg, png, jpeg, svgz, jpg, webp, ico, xbm, dib, apng, tif, pjpeg, avif;
 5. Poprawnie dodane i skonfigurowane Zdjęcie skutkuje możliwością wyboru ikony „Do koszyka”. Po dodaniu Fotopuzzli do koszyka Kupujący może dalej kontynuować zakupy w Sklepie internetowym. Niezrealizowany projekt Fotopuzzli dodany do koszyka będzie automatycznie z niego usuwany przez Sprzedającego po upływie 7 dni. 
 6. Kupujący po złożeniu zamówienia na Fotopuzzle otrzyma potwierdzenie mailowe wraz z projektem zamówionych Fotopuzzli w załączniku.
 7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za Zdjęcia i wszelkie treści przesłane w procesie zamawiania Fotopuzzli.
 8. Kupujący oświadcza, że posiada prawa autorskie do Zdjęcia, na dowód czego akceptuje odpowiednią klauzulę w procesie zamawiania Fotopuzzli. Klient nie przenosi praw autorskich do Zdjęcia na Sprzedającego.
 9. Jeżeli projekt zamówionych Fotopuzzli zawiera dane osobowe (np. wizerunki lub inne informacje umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację osoby) to Kupujący oświadcza, że wykorzystuje te dane wyłącznie za wiedzą i w zakresie przyzwolenia osoby, której dane dotyczą, na dowód czego akceptuje odpowiednią klauzulę w procesie zamawiania Fotopuzzli.
 10. Niespełnienie wymogów, o których mowa w ust. 4 (wymogi dotyczące Zdjęcia) oraz ust 9. powyżej (oświadczenia dotyczące praw autorskich i ochrony danych osobowych) powoduje niemożność realizacji zamówienia na Fotopuzzle przez Sprzedającego, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia na Fotopuzzle
  w przypadku gdy, Zdjęcie jest niezgodne z prawem lub zostało pozyskane w sposób niezgodny z prawem; narusza prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego, normy obyczajowe, kulturowe, społeczne lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania realizacji zamówienia na Fotopuzzle, w przypadku, gdy liczba zamówionych przez Kupujących Fotopuzzli przekroczy moce produkcyjne Sprzedającego. O fakcie wstrzymania realizacji zamówienia i planowanym terminie jego realizacji Kupujący zostanie poinformowany niezwłocznie po złożeniu zamówienia. W takim przypadku Kupujący ma prawo do odstąpienia od zamówienia.
 13. Projekt Fotopuzzli jest przechowywany w zasobach sieciowych Sprzedającego przez okres 30 dni i następnie niezwłocznie usuwany. Po tym terminie Kupujący, który chce skorzystać ze Zdjęcia (również w procesie reklamacyjnym) jest obowiązany do pozyskania go ponownie z zasobów własnych, o czym mowa w ust. 6 powyżej.
 14. Kupujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę Sprzedającego w przypadku użycia kreatora obrazów w innym celu niż realizacja zamówienia na Fotopuzzle lub użycia Zdjęcia, które zawiera szkodliwe oprogramowanie.
 15. Nie ma możliwości stosowania płatności za pobraniem, o której mowa  w §5 ust. 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu, w przypadku zamówień zawierających Fotopuzzle.
 1. Kupujący może anulować zamówienie Fotopuzzli do momentu dokonania opłaty za Fotopuzzle. Anulowanie zamówienia jest możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem wskazanym we wstępie Regulaminu.
 2. W odniesieniu do zamówienia Fotopuzzli, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (stosownie do art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).

§ 8. Odstąpienie od umowy

 1. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia zakupionego produktu, Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
  z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej, przy czym może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Produkt w stanie niezmienionym podlega zwrotowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy przekazanie Produktu przewoźnikowi do wysyłki przed jego upływem.
 3. Bezpośredni koszt zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia ponosi Kupujący.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 1. od daty otrzymania Produktu przez Kupującego;
 2. od daty otrzymania przez Kupującego ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 1. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, zgodnie z § 8 Regulaminu i z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Przy czym Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności, o których mowa
  w zdaniu poprzedzającym do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Kupujący nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo odstąpić od umowy na zasadach ogólnych stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§ 9. Zwrot płatności

 1. Sprzedający dokona zwrotu płatności niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia:
  • anulowania zamówienia bądź jego części,
  • zwrotu produktu w ramach odstąpienia od umowy,
 2. uznania reklamacji poprzez obniżenie ceny lub zwrot produktu z uwagi na brak możliwości wymiany.
 3. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Kupującego błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§ 10. Warunki reklamacji

 1. Sprzedający jest zobowiązany do wydania Produktu bez wad fizycznych oraz prawnych.
 2. Konsument jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie dwóch lat od daty otrzymania produktu oraz w terminie 1 roku od daty stwierdzenia wady produktu.
 3. Sprzedający, niezwłocznie nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem jest zobowiązany do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji oraz do powiadomienia go o sposobie dalszego postępowania.
 4. Kupujący może zgłosić reklamację zakupionego produktu za pośrednictwem
  konta utworzonego w wyniku rejestracji w sklepie internetowym www.trefl.com bądź formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu trefl.com.
 5. Kupujący zobowiązany jest na koszt Sprzedającego dostarczyć reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji przesyłką poleconą bądź paczką pocztową ekonomiczną na następujący adres: TREFL S.A. ul. Kontenerowa 25, 81-155 Gdynia
  za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 6. Jednocześnie Sprzedający wskazuje, że jeśli Konsument wybierze inny sposób dostarczenia reklamowanego Produktu, to Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym – Konsument może żądać naprawy Produktu (usunięcia wady), wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny Produktu albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
  W razie braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz z § 8 Regulaminu.
 8. Zgodnie postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 (czternaście) dni poczytuje się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 9. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 561(1) § 2 i 3 kodeksu cywilnego koszty wymiany lub naprawy Produktu ponosi Sprzedający.
 10. Kupujący nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących
  w tym zakresie przepisów prawa. Sprzedający zastrzega przy tym, że odpowiedzialność
  z tytułu rękojmi za wady nabytego towaru, ogranicza się do kwoty, za którą Kupujący (niebędący Konsumentem) nabył towar.
 11. Sprzedający oświadcza, że nie korzysta z polubownych metod rozwiązywania sporów,
  o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest
  za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@trefl.com.

§ 11. Warunki gwarancji

 1. Produkty oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego www.trefl.com, mogą posiadać gwarancję producenta lub importera, obowiązującą
  na terenie Polski. Sprzedający nie udziela sam gwarancji na sprzedawane produkty,
  co nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń na postawie rękojmi zgodnie z pkt. 2 b) poniżej. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 2. W przypadku towaru, na który producent lub importer udzielił gwarancji podmiot, któremu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji  może reklamować Produkt posiadający wady:
 • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Kupujący reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji
  producenta, importera itp.), a Sprzedający pośredniczy tylko w przekazaniu reklamacji. Kupujący według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedającego;
 • korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedającego z tytułu rękojmi stosownie do postanowień § 9 Regulaminu.

§ 12. Dane osobowe

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej rodo) informujemy, że administratorem danych osobowych Kupujących  jest: Trefl SA
  z siedzibą pod adresem: 81-155 Gdynia, ul. Kontenerowa 25.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • prowadzenia konta użytkownika sklepu internetowego
  • sprzedaży towarów w sklepie internetowym
  • zapewnienia dostawy towarów do miejsca wskazanego przez kupujących
  • prowadzenia prawnie wymaganej sprawozdawczości finansowej
  • ustalenia, dochodzenia i obrony potencjalnych roszczeń
  • (w przypadku wyrażenia odrębnych zgód) marketingu (za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych) Grupy Trefl (w szczególności informowania o produktach dostępnych w sklepie internetowym, aktualnych promocjach i akcjach specjalnych organizowanych przez Grupę Trefl) – w szczególności Trefl SA, Studio Trefl SA, Stowarzyszenie Trefl Pomorze, Fundacja Rozwoju Edukacji oraz drużyny sportowe Trefl Gdańsk SA i Trefl Sopot SA.
 1. Dane osobowe są przetwarzane – odpowiednio dla celów – na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. b) rodo (tj. realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)
  • 6 ust. 1 lit. b) rodo (tj. realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)
  • 6 ust. 1 lit. b) rodo (tj. realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)
  • 6. ust. 1 lit. c) rodo w związku z art. 86 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa oraz art. 74 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 2004 roku o rachunkowości
   (tj. realizacja obowiązku prawnego)
  • 6. ust. 1 lit. f) (tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych)
  • 6 ust. 1 lit a) (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą o ile osoba, której dane dotyczą wyrazi osobną zgodę) z zw. z art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi realizację założonych celów.
 2. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
 3. Dane będą przetwarzane – odpowiednio dla celów - przez okres:
  • do czasu usunięcia konta przez użytkownika lub administratora danych
  • do czasu zamknięcia procesu sprzedaży
  • do upłynięcia okresu, w którym złożona może być reklamacja na wykonanie dostawy, wskazanego w regulaminie wybranego dostawcy
  • do upłynięcia okresów wskazanych w w/w ustawach
  • do upłynięcia okresu przedawnienia roszczeń wskazanego w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
  • do czasu wycofania zgody
 1. W określonych w rodo przypadkach Kupujący może skorzystać z prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) rodo.
 2. Żądania wykonania powyższych praw należy kierować do Inspektora Ochrony Danych Grupy TREFL
 3. drogą elektroniczną: dane-osobowe@trefl.com
 4. pocztą tradycyjną:
  Grupa TREFL
  Inspektor Ochrony Danych
  Ul. Kontenerowa 25
  81-155 Gdynia
 1. Dostęp do danych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy oraz podwykonawcy (tzw. podmioty przetwarzające) tj. inne podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych w ramach świadczonych przez nie usług, i które to podmioty przetwarzają dane wyłącznie na polecenie, w imieniu i na rzecz administratora.
 2. Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
 3. Dane NIE są udostępniane stronom trzecim ani przekazywane do organizacji międzynarodowych.
 4. Administrator NIE podejmuje decyzji wywołujących skutki prawne lub w istotny sposób wpływający na osoby, których dane dotyczą w sposób zautomatyzowany (np. przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji).
 5. Osobie, której dane dotyczą, o ile uzna ona, iż jej dane przetwarzane są z naruszeniem prawa, przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 13. Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści opublikowane w sklepie internetowym www.trefl.com podlegają ochronie prawno-autorskiej, w szczególności w zakresie: produktów, opisów, wykorzystanych zdjęć i filmów. Podmiotem uprawnionym do korzystania z przedmiotowych materiałów jest wyłącznie Trefl S.A.
 2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści pochodzących ze stron sklepu internetowego www.trefl.com w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku.
 3. Nazwy produktów umieszczone na stronie sklepu internetowego www.trefl.com używane są w celach informacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 286 ze zm.).

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Produkty prezentowane na stronach internetowych sklepu www.trefl.com nie stanowią oferty
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Zmiana treści Regulaminu sklepu internetowego www.trefl.com może nastąpić wyłącznie
  z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez administratora na stronie głównej sklepu internetowego www.trefl.com wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej sklepu internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 3. Zespół sklepu internetowego www.trefl.com dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. W każdym przypadku,
  gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na stronie internetowej sklepu w dniu złożenia przez Kupującego zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością,
  w ciągu 14 dni od daty otrzymania Produktu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.
 4. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.trefl.com. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.
 5. Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych na stronie internetowej sklepu zapewnia serwis Blue Media i PayPal.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta,
  Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy kodeks postępowania cywilnego.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.03.2024 r.
 8. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, oraz inne zastrzeżenia, Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres mailowy wskazany we wstępie Regulaminu.
  W reklamacji Kupujący powinien wskazać dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, adres korespondencyjny oraz charakter i datę stwierdzonych nieprawidłowości oraz innych zastrzeżeń. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do treści złożonej reklamacji.
 9. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia sporów. W razie niedojścia przez Strony do porozumienia, spory powstałe pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, zostaną poddane
  pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego zgodnie z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania cywilnego.

 

 


Regulamin sklepu internetowego www.trefl.com

obowiązujący od 06.11.2023


 

 

Z dniem 06.11.2023 roku zmianie ulegają niektóre zapisy Regulaminu sklepu internetowego www.trefl.com.

Poniżej znajduje się jednolity tekst Regulaminu sklepu internetowego www.trefl.com:

Sklep internetowy, działający pod adresem www.trefl.com, prowadzony jest przez TREFL Spółka Akcyjna z siedzibą w 81-155 Gdynia, ul. Kontenerowa 25 wpisaną jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000036560, NIP 585-13-57-118, REGON 191928047, z kapitałem zakładowym w wysokości 25.812.800 zł, wpłaconym w całości.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej: sklep@trefl.com
• nr telefonu: (58) 66 67 220
• adresu do korespondencji: ul. Kontenerowa 25, 81-155 Gdynia.

Słowniczek pojęć użytych w Regulaminie:

 1. Sprzedający – Trefl S.A., prowadzący sprzedaż detaliczną towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem trefl.com;
 2. Kupujący – podmiot dokonującego zakupu towaru za pośrednictwem sklepu internetowego www.trefl.com. Kupującym może być przy tym zarówno pełnoletnia osoba fizyczna, występująca
  w charakterze konsumenta, zgodnie z treścią art. 22(1) Kodeksu cywilnego jak również przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.);
 3. Konsument – osoba w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonująca
  z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
  lub zawodową jak również Kupujący będący osobą fizyczną zawierającą umowę za pośrednictwem sklepu internetowego www.trefl.com bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą Kupującego, w sytuacji, gdy taka umowa nie posiada dla tego Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Kupującego działalności gospodarczej udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 4. Produkt – artykuł oferowany przez Trefl S.A do detalicznej sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego trefl.com;
 5. Termin dostarczenia towaru – czas realizacji zamówienia + czas dostawy;
 6. Dowód zakupu – faktura VAT wystawiona przez Sprzedającego i przesłana Kupującemu na adres mailowy wskazany podczas składania zamówienia, potwierdzająca dokonanie zakupu, jak również każdy inny dokument w tym dowód zapłaty uprawdopodobniający zakup towaru w sklepie internetowym trefl.com;
 7. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 8. Produkt outlet – to produkty w szczególności pochodzące z końcówek kolekcji, wyprzedaży, po ekspozycyjne;
 9. Strona główna serwisu - pierwsza strona przeglądarki internetowej wczytywana w momencie włączenia strony trefl.com;
 10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku
  (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.);
 13. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.).

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z sklepu internetowego Trefl S.A., informację
  o produktach, warunki składania i realizacji zamówień, formy płatności, warunki dostawy zamówionego towaru, odstąpienia od umowy, zwrotu płatności, warunki reklamacji oraz gwarancji.
 2. Warunkiem zamówienia produktu i przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest przekazanie Sprzedającemu danych niezbędnych do procedowania zamówienia oraz akceptacja Regulaminu.
 3. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie sklepu internetowego trefl.com.
 4. Przed dokonaniem zamówienia lub zakupu produktów oferowanych w sklepie internetowym www.trefl.com, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. Zamówienia w sklepie internetowym www.trefl.com są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Informacje dostępne na stronie sklepu internetowego obowiązują wyłącznie na terenie Polski\

§ 2. Informacje o produktach i promocjach

 1. Informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego w sklepie internetowym www.trefl.com są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.trefl.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podawanymi w polskich złotych (PLN).
 4. W ramach sklepu internetowego www.trefl.com można zakupić Produkt z końcówek serii. Produkty takie są wyraźnie oznaczone i dostępne są w ramach osobnej grupy produktów.
 5. Orientacyjna dostępność danego produktu w sklepie internetowym www.trefl.com jest wskazana przy opisie danego produktu. W wyjątkowych sytuacjach w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Kupujących może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
 6. Na stronie głównej sklepu internetowego www.trefl.com mogą być zawarte informacje o promocjach.
 7. Promocje w sklepie internetowym www.trefl.com nie łączą się.
 8. Promocje w sklepie internetowym www.trefl.com w zależności od kampanii marketingowej mogą obowiązywać przez określony czas, do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją lub do odwołania.
 9. Za zapis do newslettera przysługuje jednorazowy kod zniżkowy w wysokości 10 % przy zakupie realizowanym w sklepie internetowym www.trefl.com, z wyłączeniem produktów z kategorii outlet oraz będących w promocji.
 10. W dniu urodzin zarejestrowanego Kupującego przysługuje mu kod zniżkowy w wysokości 10% ważny przez tydzień od podanej daty urodzin.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, a także do przeprowadzania i odwołania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Regulaminem. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 12. W sklepie internetowym www.trefl.com przy opisach części produktów dostępne są do pobrania instrukcje użytkowania.
 13. Wszystkie zamieszczone instrukcje użytkowania chronione są prawami autorskimi. Zabronione jest ich kopiowanie i rozpowszechnianie w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz § 12 Regulaminu.

§ 3. Rejestracja i zasady korzystania

 1. Usługi świadczone w oparciu o niniejszy Regulamin sklepu internetowego www.trefl.com świadczone są drogą elektroniczną, za pomocą sieci Internet. W celu prawidłowego korzystania z usług Kupujący powinien spełnić minimalne wymagania techniczne, którymi są:
 2. posiadanie urządzeń zapewniających dostęp do sieci Internet,
 3. posiadanie internetowego konta pocztowego (e-mail),
 4. posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej Google Chrom, Mozilla Firefox, Safari, Explorer, Microsoft Edge zapewniającej prawidłowe wyświetlanie stron internetowych sklepu.
 5. W celu rejestracji w sklepie internetowym www.trefl.com należy wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane obowiązkowe: adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko, hasło oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
 6. Rejestracja i podanie danych obowiązkowych jest dobrowolne.
 7. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego administrator sklepu internetowego www.trefl.com przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji na wskazany adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania wiadomości proces rejestracji został pomyślnie zakończony.
 8. Dokonanie rejestracji w sklepie internetowym www.trefl.com jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi elektronicznej przez Kupującego z Trefl S.A. polegającej na prowadzeniu konta zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.
 9. Rejestracja w sklepie internetowym www.trefl.com jest nieodpłatna.
 10. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym www.trefl.com każdorazowe logowanie odbywa się przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej oraz hasła podanego w procesie rejestracji.
 11. Kupujący po zalogowaniu się ma dostęp do:
  • wprowadzania, edytowania i usuwania swoich danych,
  • tworzenia listy ulubionych produktów,
  • podglądu historii zamówień,
  • zamówienia newslettera bądź rezygnacji z newslettera,
  • dedykowanego sposobu składania reklamacji produktów zakupionych w sklepie internetowym trefl.com.
 12. Usunięcie konta jest możliwe po wysłaniu wiadomości e-mail z prośbą o usunięcie na adres sklep@trefl.com. Usunięcie przez Kupującego konta w sklepie internetowym www.trefl.com oznacza rozwiązanie umowy świadczenia usługi elektronicznej co jest jednoznaczne|
  z zakończeniem prowadzenia konta Kupującego przez Sprzedającego oraz utratą dostępu do danych w nim zawartych.
 13. Administrator sklepu internetowego www.trefl.com ma prawo do zablokowania konta Kupującego w przypadku naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich
  (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich, zasad współżycia społecznego lub postanowień niniejszego Regulaminu, po wcześniejszym powiadomieniu Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej o nieprzestrzeganiu obowiązujących zasad.
 14. Zarejestrowany Kupujący ma możliwość zamieszczania opinii o danym produkcie w sklepie internetowym trefl.com.
 15. W celu zamieszczenia opinii zarejestrowany Kupujący obowiązany jest wypełnić następujące pola formularza: „Ocena”, „Twoje imię”, „Tytuł”, „Numer zamówienia” oraz „Komentarz”.
 16. Sprzedający weryfikuje autentyczność opinii za pomocą podanego w polu „Numer zamówienia” numeru zamówienia.
 17. Zamieszczona opinia o danym produkcie powinna być merytoryczna i w tematycznym związku z tym produktem.
 18. Po dodaniu opinii o danym produkcie, poza jej treścią w części ogólnodostępnej sklepu internetowego www.trefl.com będzie widoczne tylko imię Kupującego.
 19. Administrator sklepu internetowego www.trefl.com zastrzega sobie prawo do moderacji opinii o danym produkcie w zakresie usunięcia treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 20. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w sklepie internetowym www.trefl.com w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Kupujący jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w sklepie internetowym www.trefl.com, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Kupującego.
 21. Kupujący ma możliwość dokonania zakupu w sklepie internetowym www.trefl.com jako gość, to jest bez rejestracji. W takim przypadku Kupujący przekazuje Sprzedającemu niezbędne dane do jednorazowego złożenia zamówienia.
 22. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności sklepu internetowego i dystrybucji jego produktów z powodu prac administracyjno-konserwacyjnych.
 23. Kupujący zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie głównej sklepu internetowego www.trefl.com wiadomości o pracach administracyjno-konserwacyjnych na 3 (trzy) dni przed planowanymi pracami.

§ 4. Warunki składania i realizacji zamówienia

 1. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę www.trefl.com. Kupujący dokonuje zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego www.trefl.com, zaznaczając i dodając do Koszyka wybrane produkty, a następnie w przypadku chęci założenia konta w sklepie internetowym www.trefl.com wypełniając formularz rejestracyjny, logując się na istniejące już konto bądź dokonując kupna bez rejestracji jako gość. Zamieszczając wszelkie dane na formularzu przez Kupującego oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi. Dane osobowe wskazane w formularzu są wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie dla celów związanych z realizacją złożonego przez Kupującego zamówienia i podlegają ochronie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
 3. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Płatność za zamówienie następuje za pomocą platformy Blue Media lub PayPal, o ile Kupujący nie wybrał opcji płatności za pobraniem.
  Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedający generuje wiadomość e – mail na podany
  w zamówieniu adres poczty elektronicznej, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia, informacje o produkcie oraz dane Sprzedającego.  Sprzedający potwierdzi przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie maila z tytułem „Realizacja zamówienia”. Kupującemu zostanie również przesłana na adres e-mail wskazany w koncie Kupującego lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji faktura elektroniczna. Powyższe stanowi potwierdzenie zawarcia umowy utrwalone na trwałym nośniku w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na co Konsument niniejszym wyraża zgodę.
 4. Brak potwierdzenia zamówienia przez Kupującego bądź niedokonanie zapłaty na rzecz Sprzedającego, za wyjątkiem wybrania opcji płatności za pobraniem, w terminie 5 dni od daty złożenia zamówienia skutkować będzie anulowaniem złożonego zamówienia.
 5. Wysłanie maila z tytułem „Realizacja zamówienia” przez Sprzedającego jest jednoznaczne
  z oświadczeniem o przyjęciu oferty Kupującego, o której mowa w art. 71 kodeksu cywilnego.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Kupujący zostanie poinformowany
  o powyższym fakcie niezwłocznie, jednak w okresie nie dłuższym niż trzy dni robocze liczone od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia przez Kupującego. Zawiadomienie zostanie przesłane na wskazany przez Kupującego w formularzu Zamówienia adres e – mail. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane, a zapłata za towar nastąpi poprzez system Blue Media lub Paypal zwrot należności na rzecz Kupującego odbędzie się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa oraz z § 8 Regulaminu.
 7. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do chwili otrzymania e-maila zatytułowanego  „Realizacja zamówienia”. Wprowadzenie zmian lub anulowanie zamówienia jest możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem wskazanym we wstępie Regulaminu.

§ 5.Formy płatności

 1. Sklep internetowy www.trefl.com akceptuje następujące formy płatności:
 2. płatność za pobraniem – Kupujący płaci za zamówiony towar w chwili jego dostarczenia w sposób wybrany przez Kupującego. Dostawca pobiera od Kupującego kwotę równą wartości zamówionego produktu.
 3. płatność za pośrednictwem systemu Blue Media – Kupujący dokonuje płatności przelewem lub kartą kredytową – realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu dokonania płatności przez portal Blue Media. Właścicielem Systemu e-Płatności jest Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, adres: 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości
  2 000 000,00 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185, REGON: 191781561, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013.
 4. płatność za pośrednictwem systemu PayPal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-113 Warszawa, przy ul. Emilii Plater 53, KRS: 0000289372, NIP: 5252406419, REGON: 141108225.
 5. Regulaminy systemów za pośrednictwem których dokonywane są płatności na rzecz Sprzedającego dostępne są na stronach internetowych operatorów płatności, tj. Blue Media - https://bluemedia.pl/storage/app/media/files/regulamin-systemu-platnosci-bluecash.pdf oraz Pay Pal https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full#make-payment
 6. Kupujący nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.
 7. Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedającego faktur w formie elektronicznej na podany przez Kupującego adres mailowy. Jednocześnie Kupujący oświadcza, że będzie odbierał faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.
 8. Wybierając opcję płatności za pobraniem maksymalna wartość produktów ze sklepu internetowego www.trefl.com nie może przekroczyć 6000 zł.

§ 6. Warunki dostawy zamówionego towaru

 1. Produkty zakupione w sklepie internetowym www.trefl.com dostarczane są tylko na terenie Polski. Kupujący może wybrać sposób dostawy spośród następujących opcji:
 2. za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS,
 3. za pośrednictwem Paczkomatów In Post,
 4. osobiście przez pracowników Trefl S.A. w Punkcie Odbioru zlokalizowanym w Dziale Logistyki przy ul. Kontenerowej 25, 81-155 Gdynia – opcja dostępna jedynie dla pracowników Trefl S.A.
 5. Łączny termin dostarczenia produktu wynosi od 2 do 5 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu uznania na rachunku bankowym Sprzedającego, z wyłączeniem sytuacji wybrania opcji płatności za pobraniem przez Kupującego. Powyższy zapis nie dotyczy okresów, w których przeprowadzane są prace administracyjno-konserwacyjne.
 6. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawie lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
 7. W sytuacji, kiedy występują różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów składających się na jedno zamówienie, Kupujący zostanie poinformowany o możliwości podjęcia decyzji o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku ust. 2 niniejszego paragrafu nie ma zastosowania, zaś termin dostarczenia produktu może ulec wydłużeniu.

§ 7. Szczególne warunki dotyczące Fotopuzzli

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do procesu zamawiania i realizacji Fotopuzzli.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu.
 3. W celu zakupu Fotopuzzli Kupujący wybiera odpowiednią ofertę dotyczącą Fotopuzzli w Sklepie internetowym na stronie Sklepu internetowego, w szczególności poprzez wybór specyfikacji Fotopuzzli. Po wybraniu ikony „konfiguruj” Kupujący zostanie przeniesiony do kreatora obrazów, w którym może wgrać i skonfigurować wybrane przez siebie Zdjęcie.
 4. Kupujący zamawiając Fotopuzzle jest obowiązany do spełnienia następujących wymogów dotyczących Zdjęcia:
  • Rozdzielność: minimum 150 dpi;
  • Akceptowane formaty pliku: tiff, jfif, bmp, gif, svg, png, jpeg, svgz, jpg, webp, ico, xbm, dib, apng, tif, pjpeg, avif;
  • Wymiary:
   • do Fotopuzzli 100 elementów: 410 x 275 mm (1550 x 1040 px),
   • do Fotopuzzli 500 elementów: 480 x 340 mm (1815 x 1285 px),
   • do Fotopuzzli 1000 elementów: 680 x 480 mm (2570 x 1815 px).
 5. Poprawnie dodane i skonfigurowane Zdjęcie skutkuje możliwością wyboru ikony „Do koszyka”. Po dodaniu Fotopuzzli do koszyka Kupujący może dalej kontynuować zakupy w Sklepie internetowym. Niezrealizowany projekt Fotopuzzli dodany do koszyka będzie automatycznie z niego usuwany przez Sprzedającego po upływie 7 dni. 
 6. Kupujący po złożeniu zamówienia na Fotopuzzle otrzyma potwierdzenie mailowe wraz z projektem zamówionych Fotopuzzli w załączniku.
 7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za Zdjęcia i wszelkie treści przesłane w procesie zamawiania Fotopuzzli.
 8. Kupujący oświadcza, że posiada prawa autorskie do Zdjęcia, na dowód czego akceptuje odpowiednią klauzulę w procesie zamawiania Fotopuzzli. Klient nie przenosi praw autorskich do Zdjęcia na Sprzedającego.
 9. Jeżeli projekt zamówionych Fotopuzzli zawiera dane osobowe (np. wizerunki lub inne informacje umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację osoby) to Kupujący oświadcza, że wykorzystuje te dane wyłącznie za wiedzą i w zakresie przyzwolenia osoby, której dane dotyczą, na dowód czego akceptuje odpowiednią klauzulę w procesie zamawiania Fotopuzzli.
 10. Niespełnienie wymogów, o których mowa w ust. 4 (wymogi dotyczące Zdjęcia) oraz ust 9. powyżej (oświadczenia dotyczące praw autorskich i ochrony danych osobowych) powoduje niemożność realizacji zamówienia na Fotopuzzle przez Sprzedającego, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia na Fotopuzzle
  w przypadku gdy, Zdjęcie jest niezgodne z prawem lub zostało pozyskane w sposób niezgodny z prawem; narusza prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego, normy obyczajowe, kulturowe, społeczne lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania realizacji zamówienia na Fotopuzzle, w przypadku, gdy liczba zamówionych przez Kupujących Fotopuzzli przekroczy moce produkcyjne Sprzedającego. O fakcie wstrzymania realizacji zamówienia i planowanym terminie jego realizacji Kupujący zostanie poinformowany niezwłocznie po złożeniu zamówienia. W takim przypadku Kupujący ma prawo do odstąpienia od zamówienia.
 13. Projekt Fotopuzzli jest przechowywany w zasobach sieciowych Sprzedającego przez okres 30 dni i następnie niezwłocznie usuwany. Po tym terminie Kupujący, który chce skorzystać ze Zdjęcia (również w procesie reklamacyjnym) jest obowiązany do pozyskania go ponownie z zasobów własnych, o czym mowa w ust. 6 powyżej.
 14. Kupujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę Sprzedającego w przypadku użycia kreatora obrazów w innym celu niż realizacja zamówienia na Fotopuzzle lub użycia Zdjęcia, które zawiera szkodliwe oprogramowanie.
 15. Kupujący będący konsumentem, który wyraźnie zażąda poprzez funkcjonalność Sklepu internetowego rozpoczęcia realizacji zamówienia Fotopuzzli przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, zobowiązany jest do złożenia poprzez funkcjonalność Sklepu internetowego oświadczenia, że przyjął do wiadomości informacje informację o utracie prawa do odstąpienia umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez Sprzedającego.
 16. Nie ma możliwości stosowania płatności za pobraniem, o której mowa  w §5 ust. 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu, w przypadku zamówień zawierających Fotopuzzle.

§ 8. Odstąpienie od umowy

 1. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia zakupionego produktu, Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej, przy czym może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Produkt w stanie niezmienionym podlega zwrotowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy przekazanie Produktu przewoźnikowi do wysyłki przed jego upływem.
 3. Bezpośredni koszt zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia ponosi Kupujący.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  a) od daty otrzymania Produktu przez Kupującego;
  b) od daty otrzymania przez Kupującego ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, zgodnie z § 8 Regulaminu i z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Przy czym Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania,
  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Kupujący nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo odstąpić od umowy na zasadach ogólnych stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§ 9. Zwrot płatności

 1. Sprzedający dokona zwrotu płatności niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia:
  • anulowania zamówienia bądź jego części,
  • zwrotu produktu w ramach odstąpienia od umowy,
  • uznania reklamacji poprzez obniżenie ceny lub zwrot produktu z uwagi na brak możliwości wymiany.
 2. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Kupującego błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§ 10.Warunki reklamacji

 1. Sprzedający jest zobowiązany do wydania Produktu bez wad fizycznych oraz prawnych.
 2. Konsument jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie dwóch lat od daty otrzymania produktu oraz w terminie 1 roku od daty stwierdzenia wady produktu.
 3. Sprzedający, niezwłocznie nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem jest zobowiązany do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji oraz do powiadomienia go o sposobie dalszego postępowania.
 4. Kupujący może zgłosić reklamację zakupionego produktu za pośrednictwem konta utworzonego w wyniku rejestracji w sklepie internetowym www.trefl.com bądź formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu trefl.com.
 5. Kupujący zobowiązany jest na koszt Sprzedającego dostarczyć reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji przesyłką poleconą bądź paczką pocztową ekonomiczną na następujący adres: TREFL S.A. ul. Kontenerowa 25, 81-155 Gdynia za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 6. Jednocześnie Sprzedający wskazuje, że jeśli Konsument wybierze inny sposób dostarczenia reklamowanego Produktu, to Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym – Konsument może żądać naprawy Produktu (usunięcia wady), wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny Produktu albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
  W razie braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz z § 8 Regulaminu.
 8. Zgodnie postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 (czternaście) dni poczytuje się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 9. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 561(1) § 2 i 3 kodeksu cywilnego koszty wymiany lub naprawy Produktu ponosi Sprzedający.
 10. Kupujący nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Sprzedający zastrzega przy tym, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nabytego towaru, ogranicza się do kwoty, za którą Kupujący (niebędący Konsumentem) nabył towar.
 11. Sprzedający oświadcza, że nie korzysta z polubownych metod rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami
  a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest
  za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@trefl.com.

§ 11. Warunki gwarancji

 1. Produkty oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego www.trefl.com, mogą posiadać gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Sprzedający nie udziela sam gwarancji na sprzedawane produkty, co nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń na postawie rękojmi zgodnie z pkt. 2 b) poniżej. Uprawnienia
  z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 2. W przypadku towaru, na który producent lub importer udzielił gwarancji podmiot, któremu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji  może reklamować Produkt posiadający wady:
 3. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Kupujący reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji
  producenta, importera itp.), a Sprzedający pośredniczy tylko w przekazaniu reklamacji. Kupujący według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedającego;
 4. korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedającego z tytułu rękojmi stosownie do postanowień § 9 Regulaminu.

§ 12. Dane osobowe

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej rodo) informujemy, że administratorem danych osobowych Kupujących  jest: Trefl SA
  z siedzibą pod adresem: 81-155 Gdynia, ul. Kontenerowa 25.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • prowadzenia konta użytkownika sklepu internetowego
  • sprzedaży towarów w sklepie internetowym
  • zapewnienia dostawy towarów do miejsca wskazanego przez kupujących
  • prowadzenia prawnie wymaganej sprawozdawczości finansowej
  • ustalenia, dochodzenia i obrony potencjalnych roszczeń
  • (w przypadku wyrażenia odrębnych zgód) marketingu (za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych) Grupy Trefl (w szczególności informowania o produktach dostępnych w sklepie internetowym, aktualnych promocjach i akcjach specjalnych organizowanych przez Grupę Trefl) – w szczególności Trefl SA, Studio Trefl SA, Stowarzyszenie Trefl Pomorze, Fundacja Rozwoju Edukacji oraz drużyny sportowe Trefl Gdańsk SA i Trefl Sopot SA.
 1. Dane osobowe są przetwarzane – odpowiednio dla celów – na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. b) rodo (tj. realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)
  • 6 ust. 1 lit. b) rodo (tj. realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)
  • 6 ust. 1 lit. b) rodo (tj. realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)
  • 6. ust. 1 lit. c) rodo w związku z art. 86 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa oraz art. 74 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 2004 roku o rachunkowości
   (tj. realizacja obowiązku prawnego)
  • 6. ust. 1 lit. f) (tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych)
  • 6 ust. 1 lit a) (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą o ile osoba, której dane dotyczą wyrazi osobną zgodę) z zw. z art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi realizację założonych celów.
 2. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
 3. Dane będą przetwarzane – odpowiednio dla celów - przez okres:
  • do czasu usunięcia konta przez użytkownika lub administratora danych
  • do czasu zamknięcia procesu sprzedaży
  • do upłynięcia okresu, w którym złożona może być reklamacja na wykonanie dostawy, wskazanego w regulaminie wybranego dostawcy
  • do upłynięcia okresów wskazanych w w/w ustawach
  • do upłynięcia okresu przedawnienia roszczeń wskazanego w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
  • do czasu wycofania zgody
 1. W określonych w rodo przypadkach Kupujący może skorzystać z prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) rodo.
 2. Żądania wykonania powyższych praw należy kierować do Inspektora Ochrony Danych Grupy TREFL
 3. drogą elektroniczną: dane-osobowe@trefl.com
 4. pocztą tradycyjną:
  Grupa TREFL
  Inspektor Ochrony Danych
  Ul. Kontenerowa 25
  81-155 Gdynia
 1. Dostęp do danych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy oraz podwykonawcy (tzw. podmioty przetwarzające) tj. inne podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych w ramach świadczonych przez nie usług, i które to podmioty przetwarzają dane wyłącznie na polecenie, w imieniu i na rzecz administratora.
 2. Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
 3. Dane NIE są udostępniane stronom trzecim ani przekazywane do organizacji międzynarodowych.
 4. Administrator NIE podejmuje decyzji wywołujących skutki prawne lub w istotny sposób wpływający na osoby, których dane dotyczą w sposób zautomatyzowany (np. przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji).
 5. Osobie, której dane dotyczą, o ile uzna ona, iż jej dane przetwarzane są z naruszeniem prawa, przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 13. Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści opublikowane w sklepie internetowym www.trefl.com podlegają ochronie prawno-autorskiej, w szczególności w zakresie: produktów, opisów, wykorzystanych zdjęć i filmów. Podmiotem uprawnionym do korzystania z przedmiotowych materiałów jest wyłącznie Trefl S.A.
 2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści pochodzących ze stron sklepu internetowego www.trefl.com w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku.
 3. Nazwy produktów umieszczone na stronie sklepu internetowego www.trefl.com używane są w celach informacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 286 ze zm.).
 4. Użytkownik dokonujący publikacji treści w ramach systemu opinii o produktach dostępnych w sklepie internetowym www.trefl.com oświadcza, że posiada pełne prawo do wszelkich treści publikowanych przez siebie – w szczególności zostały one wykorzystane w ramach odpowiednich licencji i we właściwy sposób ich pochodzenie zostało oznaczone.
 5. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku publikacji treści w sklepie internetowym trefl.com.
 6. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez jego Użytkowników, jednocześnie oferując pełną współpracę w zakresie eliminowania tych treści zgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Produkty prezentowane na stronach internetowych sklepu www.trefl.com nie stanowią oferty
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Zmiana treści Regulaminu sklepu internetowego www.trefl.com może nastąpić wyłącznie
  z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez administratora na stronie głównej sklepu internetowego www.trefl.com wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej sklepu internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 3. Zespół sklepu internetowego www.trefl.com dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. W każdym przypadku,
  gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na stronie internetowej sklepu w dniu złożenia przez Kupującego zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością,
  w ciągu 14 dni od daty otrzymania Produktu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.
 4. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.trefl.com. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.
 5. Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych na stronie internetowej sklepu zapewnia serwis Blue Media i PayPal.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta,
  Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy kodeks postępowania cywilnego.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.11.2023 r.
 8. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, oraz inne zastrzeżenia, Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres mailowy wskazany we wstępie Regulaminu.
  W reklamacji Kupujący powinien wskazać dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, adres korespondencyjny oraz charakter i datę stwierdzonych nieprawidłowości oraz innych zastrzeżeń. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do treści złożonej reklamacji.
 9. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia sporów. W razie niedojścia przez Strony do porozumienia, spory powstałe pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, zostaną poddane
  pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego zgodnie z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania cywilnego.

 

 


Repozytorium regulaminów sklepu internetowego www.trefl.com


Regulamin sklepu internetowego Trefl 06.02.2021 - 05.11.2023

Regulamin sklepu internetowego Trefl 01.01.2021 - 05.02.2023

Regulamin sklepu internetowego Trefl 08.04.2020 - 31.12.2020

Regulamin sklepu internetowego Trefl 18.09.2019 - 07.04.2020

Regulamin sklepu internetowego Trefl 01.04.2019 - 17.09.2019

 

 


 

Formularz i pouczenie odstąpienia od umowy