Regulamin korzystania z materiałów reklamowych i promocyjnych zamieszczonych w serwisie internetowym www.trefl.com


Celem niniejszego regulamin (dalej „Regulamin”) jest określenie warunków i zasady korzystania z materiałów reklamowych i promocyjnych, takich jako logo, znaki graficzne, zdjęcia, wizualizacje oraz wszelkie inne materiały lub tez ich fragmenty (zwane dalej „Materiały”), zamieszczanych przez TREFL S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Plac Dwóch Miast 1, 81-731 Sopot, nr KRS: 0000036560, NIP: 585-13-57-118 (zwanej dalej „Trefl S.A.” lub „Spółka”), w ramach prowadzonego przez Trefl S.A. serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.trefl.com („Serwis Trefl”).

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W Serwisie Trefl zamieszczane są Materiały do których wszelkie prawa własności intelektualnej, łącznie z prawami autorskimi i znakami towarowymi, przysługują Trefl S.A lub jego licencjodawcom, a ich wykorzystanie przez podmioty trzecie wymaga uprzedniej zgody Trefl S.A, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Korzystanie z Materiałów, w tym ewentualne modyfikacje Materiału, sposobu jego wykorzystania, przez określony podmiot w celach komercyjnych, w szczególności w celu promocji, reklamy podmiotów trzecich bądź oferowanych przez nich produktów lub usług - dozwolone jest jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody Trefl S.A zgodnie pkt. 3 poniżej.

3. W celu uzyskania zgody Trefl S.A na korzystanie z Materiałów konieczne jest wysłanie maila na adres poczty elektronicznej marketing@trefl.com lub pisma na adres ul. Kontenerowa 25, 81-155 Gdynia z dopiskiem „Materiały reklamowe zgoda – Marketing”. W przesłanej informacji należy wskazać co najmniej: nazwę podmiotu wraz z danymi adresowymi, zakres Materiałów z jakich chce korzystać dany podmiot, czas korzystania oraz miejsce planowanego zamieszczenia Materiałów, informacji o zapoznaniu się z Regulaminem i zaakceptowaniu jego treści. Spółka odniesie się w ciągu 14 dni do przesłanego pisma lub maila. Trefl S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wyrażenia zgody na wykorzystanie Materiałów przez dany podmiot.

4. W przypadku uzyskania zgody Trefl S.A. na wykorzystanie Materiałów podmiot trzeci jest zobowiązany do zastosowania się do poniższych zasad:
1) Materiały musza zostać prawidłowo oznaczone stosownymi podpisami lub informacjami (np. informacją, że Materiały pochodzą z Serwisu Trefl S.A, logiem Trefla lub innym uzgodnionym oznaczeniem),
2) sposób wykorzystania Materiałów, w tym towarzyszące im inne Materiały lub informacje, nie mogą naruszać dobrych obyczajów, obowiązujących przepisów prawa, w tym dobrego imienia oraz wizerunku Trefl S.A. lub spółek z Grupy Trefl,
3) podmiot, który uzyskał zgodę na wykorzystywanie Materiałów, nie ma prawa do ich dalszego udostępniania inny podmiotom,

4) zgoda na korzystanie z Materiałów jest jednorazowa i dotyczy tylko konkretnych celów oraz konkretnych Materiałów wskazanych przez dany podmiot.

5. Trefl S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania zgody i żądania natychmiastowego zaprzestania korzystania z przedmiotowych Materiałów, w szczególności gdy podmiot korzystający z Materiałów nie spełni warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub też narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

6. W przypadku odwołania zgody podmiot korzystający z Materiałów będzie zobowiązany do zwolnienia Trefl S.A. z wszelkiej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, w tym do zwrócenia wszelkich kosztów, w tym do zapłaty odszkodowań, jakie Trefl S.A. może ponieść w związku z roszczeniami osób trzecich.

7. Trefl S.A. aktualizuje na bieżąco materiały znajdujące się na stronie Serwisu Trefl. Podmiot trzeci jest zobowiązany do każdorazowego korzystania z aktualnych Materiałów oraz bieżącego sprawdzania czy jest dostępna zaktualizowana wersja danych Materiałów.

8. W Serwisie Trefl mogą być zamieszczane także Materiały, co do których Spółka posiada ograniczone prawa i które nie mogą być udostępnione bez osobnej zgody danego licencjodawcy. W takim wypadku na korzystanie z danych Materiałów dany podmiot będzie zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność wszystkich wymaganych zgód od danych licencjodawców.

9. Regulamin podlega prawu polskiemu, a ewentualne spory powstałe między klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Trefl S.A. rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Trefl S.A.

10. Podmiot, który zamierza skorzystać z Materiałów znajdujących się na stronie www.trefl.com zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

11. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn technicznych, organizacyjnych lub prawnych. Spółka poinformuje o treści poprzez umieszczenie na stronie głównej Serwisu Trefl wiadomości o zmianie Regulaminu. Spółka będzie publikować przedmiotową informację na stronie głównej Serwisu Trefl przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2019.

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO: Administrator danych; Cele, podstawy prawne, informacja dobrowolności lub obowiązku podania i czas przetwarzania; Odbiorcy danych; Prawa osoby, której dane dotyczą i sposoby ich realizacji; Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie).

Search engine powered by ElasticSuite