Regulamin konkursu „Zabawa w detektywa”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie” Zabawa w detektywa” oraz warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu (dalej zwany „Regulaminem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest TREFL Spółka Akcyjna z siedzibą w 81-155 Gdynia, ul. Kontenerowa 25, wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000036560, NIP 585-13-57-118, REGON 191928047, kapitał zakładowy 25.812.800 zł, wpłacony w całości, (dalej zwana „Organizatorem”).
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora.
 4. Organizator przeprowadza Konkurs na stronie serwisu społecznościowego Facebook www.facebook.com (dalej zwany „Facebook”), pod adresem www.facebook.com/rodzinatreflikow z wykorzystaniem profilu użytkownika Rodzina Treflików. Treść Regulaminu jest dostępna na https://www.trefl.com/

 

 1. Konkurs odbędzie się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 01.06.2022 roku od momentu publikacji postu konkursowego do 21.06.2022 roku do godziny 23:59.
 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Wyrażenie stosownych zgód wymaganych postanowieniami Regulaminu jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.
 3. 7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r.

 

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w tym w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwana „Komisja Konkursową”), w której w skład wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni następujące warunki:

- jest użytkownikiem serwisu www.facebook.com posiadającym aktywne konto na serwisie FB oraz jest fanem fan page Rodzina Treflików na portalu Facebook dostępnego pod adresem www.facebook.com/rodzinatreflikow,

- wykona zadanie konkursowe, nie później niż do momentu zakończenia Konkursu, z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań określonych Regulaminem (dalej zwane „Uczestnikami”).

 

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie organów Organizatora oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych osób. W rozumieniu niniejszego regulaminu za członków rodzin osób wskazanych powyżej uznaje się: wstępnych, zstępnych, przysposobionych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych, przysposobionych oraz rodzeństwo małżonka.

 

 1. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i wykonywanie zadań konkursowych w imieniu osób trzecich.
 2. Wyrażenie stosownych zgód wymaganych postanowieniami niniejszego Regulaminu jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.

 

 1. Przystąpienie przez Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne:
 2. a) ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptacji jego postanowień;
 3. b) z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Organizatora korespondencji elektronicznej na adres mailowy podany przez Uczestnika, w celach związanych przedmiotowo z Konkursem.

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 1. Zadaniem Uczestników jest umieszczenie komentarza w formie pisemnej pod postem konkursowym, z odpowiedzią na zadanie: W Treflikowie wszyscy niecierpliwie wyczekują już lata. Treflik postanowił przeprowadzić śledztwo i odnaleźć dowody na to, że już zbliża się ta najcieplejsza pora roku. Podpowiedz mu jakich znaków powinien szukać, żeby wytropić upragnione lato. (dalej zwane „Zadaniem konkursowym”).
  2. Uczestnik może dodać dowolną liczbę Zadań konkursowych. 
  3. Spośród zgłoszonych Zadań konkursowych, spełniających wszystkie wymagania Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni: 3 laureatów, których Zadania konkursowe były najbardziej kreatywne i atrakcyjne w ocenie Komisji Konkursowej.
  4. Zadania Konkursowe wgrane po wyznaczonym czasie uznaje się za nieważne. Nie będą one brać udziału w Konkursie.
  5. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej poprzez opublikowanie przez Organizatora w poście na fanpageu Rodziny Treflików, pod adresem www.facebook.com/rodzinatreflikow . Listy laureatów w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu.
  6. Uczestnik poprzez wgranie Zadania konkursowego potwierdza, że każde zgłoszone przez niego zadanie konkursowe jest wynikiem jego osobistej wiedzy i twórczości oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do pracy w pełnym zakresie, jak również, że prawa nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z zadania konkursowego w pełnym zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania do Konkursu żądania, które uzna za nieoryginalne bądź niesamodzielne oraz co do których będzie miał wątpliwości czy prawa do tych prac przysługują zgłaszającemu się do udziału w Konkursie oraz jeśli znajdować się będą na nich osoby publicznie rozpoznawalne.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania do Konkursu takich zadań, które sugerują naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią. Ponadto Organizator ma prawo nie zakwalifikować pracy konkursowej na której widnieje osoba publicznie znana i rozpoznawalna.

 

NAGRODY W KONKURSIE

 

 1. Nagrody dla laureatów – gra planszowa „Spy Guy” 64.99 zł (wartość: sześćdziesiąt cztery złote 99 /100 brutto)
 2. Laureaci zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową wskazaną przez Organizatora w czasie nie dłuższym niż 7 dni od daty zakończenia konkursu. 
 3. Uczestnik może zostać nagrodzony tylko raz, niezależnie od liczby zgłoszonych Zadań konkursowych.
 4. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
 5. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
 6. Zwycięzcy zobowiązani są w ciągu 7 dni roboczych od wysłania wiadomości e-mail informacji o wygranej przesłać informacje niezbędne w celu przesłania Nagrody oraz wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora.
 7. Niezachowanie terminu wskazanego w powyższym ustępie, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 8. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, jak również zamiany nagrody na inną rzecz ani ekwiwalent pieniężny. Prawo do nagrody nie może zostać przeniesione na inną osobę.
 9. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora do Zwycięzców w ciągu 32 dni od daty zakończenia Konkursu.

 

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Trefl S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Kontenerowej 25, 81-155 Gdynia. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji
 3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w następującym celu i czasie:

 

PO CO I CZYJE DANE PRZETWARZAMY

PODSTAWA PRAWNA

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE

Organizacja i przeprowadzenie konkursu.

Przetwarzanie dotyczy danych uczestników konkursu.

Prawnie uzasadniony interes administratora w prowadzeniu postępowania reklamacyjnego z związku z Art. 921 Ustawy Kodeks Cywilny

Do zakończenia konkursu. Upłynięcia terminu składania reklamacji z nim związanych lub wniesienia sprzeciwu przez Uczestnika.

Publiczne ogłoszenie wyników konkursu.

Przetwarzanie dotyczy danych laureatów konkursu.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora.

Do momentu wniesienia sprzeciwu przez uczestnika. Jeżeli sprzeciw zostanie wniesiony przed publikacją wyników – informacja o imieniu i nazwisku laureata nie zostanie opublikowana.

Obowiązek podatkowy, sprawozdawczość finansowa i ochrona przed roszczeniami ze strony Skarbu Państwa. Przetwarzanie dotyczy danych laureatów konkursu.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO –obowiązek prawny wynikający z  Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5 lat liczonych od zamknięcia ostatniego roku obrotowego, w którym nastąpiło wydanie lub wypłata nagrody.

W celach obsługi reklamacji i ochrony przed roszczeniami z nią związanymi.

Przetwarzanie dotyczy danych Uczestników, którzy wystąpili z reklamacją.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora

Przez okres rozpatrywania reklamacji a po udzieleniu ostatniej skutecznej odpowiedzi jeszcze przez 3 lata (przetwarzanie ograniczone do przechowywania dokumentacji z postępowania reklamacyjnego).

W celach marketingowych.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych i promocyjnych.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Czas przetwarzania jest ograniczony odwołaniem wydanej zgody.

 

 1. Organizator będzie zbierał od Laureatów następujące dane:
 2. imię i nazwisko,
 3. adres e-mail,
 4. adres do korespondencji celem wysłania nagrody,
 5. numer telefonu.
 6. Organizator będzie zbierał od Laureatów konkursu dane osobowe, o których mowa powyżej oraz numer PESEL w związku z obowiązkiem prawnym, który wynika z Art.41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku podatku dochodowym od osób fizycznych
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do:
 8. dostępu do treści swoich danych sprostowania danych,
 9. usunięcia danych,
 10. ograniczenia przetwarzania danych,
 11. przenoszenia danych,
 12. wniesienia sprzeciwu,
 13. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 14. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 15. Odbiorcami danych osobowych uczestników będą podmioty dostarczające usługi IT w związku z prowadzoną komunikacją, ponadto dane laureatów konkursu zostaną ujawniane organom kontroli skarbowej, w związku z obowiązkami podatkowymi.
 16. Dane NIE są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 17. Organizator jest zobowiązany do stosowania środków technicznych i organizacyjnych mających na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
 18. Prawidłowość przetwarzania danych osobowych u Organizatora nadzoruje Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: iod@trefl.com). Wszelkie pytania, wątpliwości oraz żądania wykonania praw należy przekazywać do Inspektora drogą korespondencji elektronicznej.

 

REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora, w terminie, nie później niż, 30 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Organizatora lub droga elektroniczną na adres j.suwik@trefl.com. Decyduje data wpłynięcia reklamacji do biura Organizatora. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację; dokładny adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację; dokładny opis i powód reklamacji.
 2. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż 14 dni, liczonych od dnia wpłynięcia reklamacji do biura Organizatorowi. Zainteresowani zostaną poinformowani o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym.

3.Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Wszyscy Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy posiadają fikcyjne konto na Facebooku, których dane podane na formularzu nie będą tożsame z danymi podanymi na portalu Faceboook, których działania sprzeczne są z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem i nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.
 2. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
 3. W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Regulamin konkursu „Zabawa w detektywa”

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO: Administrator danych; Cele, podstawy prawne, informacja dobrowolności lub obowiązku podania i czas przetwarzania; Odbiorcy danych; Prawa osoby, której dane dotyczą i sposoby ich realizacji; Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie).